اسماعیل عمادالدین

درباره من

دکتر اسماعیل عمادالدین
image

دانشیار گروه آموزشی شکل دهی فلزات @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

اسماعیل عمادالدین دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، زمینه تخصصی: شکل دادن فلزات و تکسچر مواد دکترا: گرایش شکل دادن فلزات، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران. پایان نامه: تکسچر، خواص مکانیکی و فرم پذیری ورقهای فولاد TRIP کارشناسی ارشد: گرایش شناسایی، انتخاب و ساخت مواد فلزی، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران. پایان نامه:بررسی سینتیک پیرسختی استاتیکی فولاد کم آلیاژی 12MnSi63 کارشناسی:گرایش شکل دادن فلزات، گروه مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. پایان نامه:مطالعه رفتار شکست مواد و آلیاژهای مهندسی...

محقق گوگل

(1400/1/19)

استنادات

557

h-index

12

i10-index

14

مؤلفین همکار

14

اسکوپوس

(1400/1/19)

استنادات

415

مقالات

37

h-index

11

مؤلفین همکار

50

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1371-1375

کارشناسی

دانشگاه شیراز

مهندسی مواد- گرایش شکل دادن فلزات

1375-1377

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب مواد

1377-1376

دکترا

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مواد- شکل دادن فلزات

تجارب

1396-1397

رئیس دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

دانشگاه سمنان

1390-1396

معاون آموزشی دانشکده مهندسی

دانشگاه سمنان

1392-1394

مدیر گروه مهندسی مواد

دانشگاه سمنان

1388-1390

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی

دانشگاه سمنان

1387-1388

معاون دانشکده مهندسی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مطالعه، تحلیل و بررسی تکسچر مواد با نرم افزار OIM و TSL

مطالعه ساختار مواد با تکنیک EBSD

آموزش تخصصی و عمومی دوره کلید فولاد

عملیات ترمومکانیکی و نورد گرم فولادهای ابزار سردکار

ساخت و خواص لوله های کندانسور نیروگاه های بخار

اولویت های پژوهشی

فرآیند ترمومکانیکی فولادهای کم کربن، کم آلیاژی، پرآلیاژی، میکروآلیاژی، چند فازی و ...

متالورژی فیزیکی فولادهای چندفازی

شکل دهی و رفتار حالت نیمه جامد آلیاژهای آلومینیوم

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
The Joint Properties of A564-630 Stainless Steel Made by Transient Liquid Phase Bonding: Microstructural and Mechanical Strength Evaluation
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2020)
9421187003, ^اسماعیل عمادالدین*, حمید امیدوار
Wettability and Biocompatibility of TaCx Films Deposited on AISI316L Stainless Steel: Effect of Methane Concentration
JOURNAL OF INORGANIC AND ORGANOMETALLIC POLYMERS AND MATERIALS(2020)
9121187002, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی*, ^اسماعیل عمادالدین, فرزاد محبوبی, قمی
Processing of Al/Al2O3 Composite Using Simple Shear Extrusion (SSE) Manufactured by Powder Metallurgy (PM)
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL(2020)
9318115002, ^اسماعیل عمادالدین*, ^فتح الله قدس
Effect of strain induced martensite on the deep drawing behavior of 304L steel: Simulation and Experiment
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2019)
9111187015, باقر محمدصادقی*, ^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
The investigation of the mechanical properties of graded hightemperature shape memory Ti-Ni-Pd alloy
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2019)
9121187003, ^محمد تجلی*, ^اسماعیل عمادالدین, ^مریم مهری
Nanostructured TaC film deposited by reactive magnetron sputtering: Influence of gas concentration on structural, mechanical, wear and corrosion properties
CERAMICS INTERNATIONAL(2019)
9121187002, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی*, ^اسماعیل عمادالدین, فرزاد محبوبی, دکتر قمی
Investigation of direct extrusion channel effects on twist extrusion using experimental and finite element analysis
MEASUREMENT(2018)
9111188014*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^اسماعیل عمادالدین, Hyoung Seop Kim
Evaluation of palladium diffusion in Ti-Rich TiNi alloys
PHYSICA B-CONDENSED MATTER(2018)
9121187003, ^محمد تجلی*, ^اسماعیل عمادالدین, ^مریم مهری
MANUFACTURING OF THE ALUMINUM METAL-MATRIX COMPOSITE REINFORCED WITH MICRO- AND NANOPARTICLES OF TIO2 THROUGH ACCUMULATIVE ROLL BONDING PROCESS (ARB)
REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE(2018)
8911188010, ^اسماعیل عمادالدین, صدرالدین بهارنژاد*
Functionally-Graded Shape Memory Alloy by Diffusion Annealing of Palladium-Coated NiTi Plates
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL(2017)
9121187003, ^محمد تجلی*, ^اسماعیل عمادالدین
Effect of martensitic transformation on springback behavior of 304L austenitic stainless steel
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2017)
9111187015, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی*, ^اسماعیل عمادالدین, باقر محمدصادقی
Microhardness Distribution and Finite Element Method Analysis of Al 5452 Alloy Processed by Unconstrained High Pressure Torsion
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T(2017)
9211188008, ^اسماعیل عمادالدین*
رفتار تغییر شکل پلاستیک دیسک های آلیاژ آلومینیوم 5452 تحت فرایند پیچش فشار بالای مقید نشده و تاثیر پارامترهای دور و فشارهای اعمالی بر شعاع بحرانی آنها
مجله علمی پژوهشی مهندسی ساخت و تولید ایران(2017)
9211188008, ^اسماعیل عمادالدین*
Effect of Punch Speed on the Formability Behavior of the Austenitic Stainless Steel Type 304L
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL(2016)
9111187015, ^اسماعیل عمادالدین*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, دکتر صادقی
Evaluation of Mechanical Properties and Structure of Al-1100 Composite Reinforced with ZrO2 Nanoparticles via Accumulative Roll-Bonding
Transactions of the Indian Institute of Metals(2016)
9112188004, ^احسان برهانی*, ^اسماعیل عمادالدین
Friction stir processing of 7075 Al alloy and subsequent aging treatment
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA(2015)
^اسماعیل عمادالدین, ^محمد تجلی, ^احسان برهانی
Formability Behavior of Brass Alloy Sheet: the Role of Twins in Microstructure
RUSSIAN JOURNAL OF NON-FERROUS METALS(2014)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین, ^احسان اله شاهی
Study of texture, anisotropy and formability of cartridge brass sheet
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2014)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین, ^احسان برهانی
Manufacturing of copper foams through accumulative roll bonding (ARB) process: structure and damping capacity behavior
Canadian Metallurgical Quarterly(2014)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین
Effect of grain refinement on mechanical properties and sliding wear resistance of extruded Sc-free 7042 aluminum alloy
MATERIALS & DESIGN(2014)
^اسماعیل عمادالدین, مسعود امامی, ^عباس هنربخش رئوف
Effect of Cold Rolling on Annealing Behavior and Retained Austenite Characteristics of Multiphase CMnSi Steel
ISIJ INTERNATIONAL(2013)
^اسماعیل عمادالدین
Interface Characterization and Formability of Two and Three-Layer Composite Sheets Manufactured by Roll Bonding
MATERIALS & DESIGN(2013)
^اسماعیل عمادالدین
Damping behavior of Al/SiCP multilayer composite manufactured by roll bonding
MATERIALS & DESIGN(2012)
^اسماعیل عمادالدین, ^محمد تجلی
Effects of Retained Austenite Characteristics on the Deep Drawability of TRIP-aided Steel Sheet
(2012)
^اسماعیل عمادالدین, ^علی حبیب الله زاده
MANUFACTURE OF ALUMINUM CLOSED-CELL FOAM BY ARB PROCESS USING CaCO3 AS THE BLOWING AGENT
(2012)
^اسماعیل عمادالدین, ^علی حبیب الله زاده
Prediction of Damage Zone in Hot Forging Die and Suggesting Proper Heat Treatment for Improving Die Service Life
INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS(2012)
^اسماعیل عمادالدین
Effect of retained austenite characteristics on fatigue behavior and tensile properties of transformation induced plasticity steel
MATERIALS & DESIGN(2011)
^اسماعیل عمادالدین
مطالعه شرایط فوم سازی در ساخت فوم تخلخل - بسته آلومینیومی به روش نورد تجمعی با استفاده از عامل تخلخل ساز TiH2
(2011)
^اسماعیل عمادالدین, ^علی حبیب الله زاده
An Experimental Study on Earing and Planar Anisotropy of Low Carbon Steel Sheets
World Applied Sciences Journal(2011)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین, ^فتح الله قدس
Angular Extrusion The Effect of Deformations Passes on the Extrusion Pressure
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE(2009)
علیرضا ایوانی, صادق احمدی, ^اسماعیل عمادالدین, س ولیپور, علی کریمی طاهری
بررسی تاثیر مقدار آلومینا بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت های Al/Al2O3 ساخته شده به روش پرس داغ
کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران(2017-01-25)
9312188004, ^اسماعیل عمادالدین*, حمیدرضا بهاروندی
تئوری تحلیل فرآیند خمکاری لوله های کامپوزیتی با استفاده از نرم افزار ABAQUS
سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران(2016-11-08)
9311188002, ^اسماعیل عمادالدین, ^فتح الله قدس
اثر نرخ کرنش بر منحنی حد شکل دهی و رفتار شکست فولاد زنگ نزن آستنیتی 304L
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9111187015, ^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, باقر محمدصادقی
بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی بر روی تبلور مجدد دینامیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 321 در عملیات فورج داغ
سمپوزیم فولاد 94(2016-02-23)
9111188008, ^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, وحید حسن بیگی, ابراهیم روشنایی, علی شفیعی
لایه نشانی پالادیم روی آلیاژ حافظهدار NiTi به روش پرتوی الکترونی
شانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2016-02-16)
9121187003, ^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین, دکتر مریم مهری
تاثیر پارامتر دما بر اتصال دونمونه فولاد زنگ نزن آستنیتی وتیتانیوم
شانزدهمین کنفرانس ملی جوش وبازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب(2015-12-22)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین
بررسی اتصال فولاد زنگ نزن به تیتا نیوم با لایه واسط MBF20 از طریق فرآیند فاز مایع گذرا
International conference on science and Engineering(2015-12-01)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین
اثر نرخ کرنش بر ارتفاع کشش فولاد زنگ نزن آستنیتی 304L از طریق آزمایش گنبدی
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, باقر محمد صادقی
بررسی خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 5452 تحت فرآیند اکستروژن و فشارش متوالی (RUE)
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
بررسی تأثیر ضخامت و عملیات حرارتی آنیلینگ در دماهای مختلف بر روی AlMg6 خواص مکانیکی آلیاژ
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^اسماعیل عمادالدین, ^فتح الله قدس, ابوالفظل غلام زاده
بررسی خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 5452 تحت فرآیند پیچش فشار بالا (HPT)
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^اسماعیل عمادالدین
بررسی خواص ساختاری و مکانیکی نانو کامپوزیت ZrO2 تولید شده بوسیله فرایند اتصال نورد تجمعی
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^احسان برهانی, ^اسماعیل عمادالدین
بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر شکل دهی روی رفتار تغییر شکل داغ فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 321
سمپوزیوم فولاد 93(2015-02-24)
^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, وحید حسن بیگی, ابراهیم روشنایی
بررسی تاثیر تغییر نرخ کرنش و اصطکاک بر قابلیت شکل پذیری ورقهای کششی DC04 مورد استفاده در بدنه خودرو
سمپوزیوم فولاد 93(2015-02-24)
^اسماعیل عمادالدین
تاثیر انجام اکستروژن مستقیم بلافاصله پس از اکستروژن پیچشی بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 1100
دومین همایش ملی مهندسی مواد(2015-02-05)
^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^اسماعیل عمادالدین
تاثیر افزایش عوامل جوانه زا (حاوی Ti و Zr) و عملیات حرارتی بر ریزساختار وخواص کششی آلیاژ آلومینیوم 7042
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
نوید عطایی, مسعود امامی, ^اسماعیل عمادالدین, جعفر راثی زاده, ^عباس هنربخش رئوف
بررسی تاثیر تیتانیم و زیرکونیم بر خواص کششی و خواص سایشی آلیاژ آلومینیوم 7042
چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2013-10-08)
^اسماعیل عمادالدین, مسعود امامی, ^عباس هنربخش رئوف
بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر نانو ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 7075 تحت فرآیند اصطکاکی اغتشاشی
پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گران ایران_x001D_(2011-10-25)
^اسماعیل عمادالدین, محسن کاظمی نژاد, ^محمد تجلی
اثر پاسهای نورد بر توزیع ذرات عامل تخلخل ساز در فوم سازی به روش نورد تجمعی
پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران(2011-10-12)
^اسماعیل عمادالدین, ^علی حبیب الله زاده
بررسی ریزساختار و خواص آلیاژ آلومینیوم 7075 تحت فرآیند اصطکاکی اغتشاشی
پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران(2011-10-12)
^اسماعیل عمادالدین, محسن کاظمی نژاد, ^محمد تجلی
مقایسه رفتار مکانیکی میلگردهای Ck45 تحت فرآیندهای برنشینگ و کشش با روش اجزا محدود
پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران(2011-10-12)
^اسماعیل عمادالدین
بررسی شکل و ساختار حفره های تولید شده در فوم سازی به روش نورد تجمعی با استفاده از دو عامل تخلخل ساز کربنات کلسیم و هیدرید تیتانیم
دهمین همایش ملی-دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی(2011-09-07)
^اسماعیل عمادالدین, ^علی حبیب الله زاده
مقایسه تنش های پسماند میلگردهای Ck45 تحت فرآیندهای برنشینگ و کشش با روش اجزا محدود
دهمین همایش ملی-دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی(2011-09-07)
^اسماعیل عمادالدین
رابطه بین کرنش لودرز و مقدار آستنیت باقی مانده در فولادهای TRIP
سمپوزیوم فولاد 89(2011-03-01)
^اسماعیل عمادالدین
تاثیر ویژگی های آستنیت باقی مانده بر رفتار خستگی فولاد TRIP
چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی وجامعه علمی ریخته گران ایران(2010-11-15)
^اسماعیل عمادالدین
تاثیر دما و زمان آستمپرینگ بر ویژگی های آستنیت باقی مانده و خواص مکانیکی فولادهای TRIP
چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی وجامعه علمی ریخته گران ایران(2010-11-15)
^اسماعیل عمادالدین
ارزیابی وضعیت رقابتی صنعت فولاد ایران در بازارهای بین المللی
سمپوزیوم فولاد 88(2010-03-02)
وحید میرابیان, سید مهام الدین طباطبائی, ^اسماعیل عمادالدین, صونا معجونی
بررسی اثر شرایط نورد بر ریزساختار، بافت کریستالی و فرم پذیری ورق AZ31 منیزیم
نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران(2010-02-08)
^اسماعیل عمادالدین
مقایسه ویژگی های آستنیت باقیمانده در فولادهای TRIP بینیتی و چند فازی
سمپوزیوم فولاد 87(2009-03-03)
^اسماعیل عمادالدین, ^علی حبیب الله زاده
بررسی اثر ویژگی های آستنیت باقیمانده بر قابلیت کشش عمیق ورق های نورد سرد و آنیل شده TRIP فولاد
چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران(2008-12-03)
^اسماعیل عمادالدین, ^علی حبیب الله زاده
بررسی قابلیت فرم پذیری کشایی فولاد TRIP بینیتی (BT) و چندفازی (MPT)
دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالوژی ایران و جامعه ریخته گران ایران(2008-11-18)
^اسماعیل عمادالدین, ^علی حبیب الله زاده
اثر فشار گرم بر فریت در فولاد میکروآلیاژی وانادیم –تیتانیم دار با کربن متوسط
سمپوزیوم فولاد 84(2006-02-28)
^علی حبیب الله زاده, ^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
تأثیر درصد تخلخل و در صد فلز خورانی بر کربورایزینگ قطعات متالورژی پودر
پنجمین همایش ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی(2001-03-21)
^عباس هنربخش رئوف, ^اسماعیل عمادالدین
بررسي اثر تغيير فرم سرد اوليه بر خواص پوشش نانو متريك مس اعمال شده روي فولاد كم كربن
طاهريان محمد(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مقايسه كشش سرد و عمليات بر رفتار خستگي فولاد
مختاري موغاري مهدي(تاریخ دفاع: 1390/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت كامپوزيت هوشمند آلومينيوم / تيتانيوم نيكل و بررسي رفتار مكانيكي
باقري آنچويه سعيد(تاریخ دفاع: 1390/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر روي نانو ساختار و خواص مكانيكي
غلامي سياوش(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت فوم تخلخل بسته فلزي
فتحي حجت اله(تاریخ دفاع: 1390/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ويژگيهاي اشيت باقي مانده بر رفتار خستگي فولاد
ابارشي مهدي(تاریخ دفاع: 1389/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شكل پذيري لوله هاي ضدزنگ در فرايند كشش لوله از لوله هاي بادرز
خداداد عرفان(تاریخ دفاع: 1390/04/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت فوم مسي به روش ARBو بررسي ساختار و خواص آن
اسدي زيدآبادي محمود(تاریخ دفاع: 1391/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر عمليات ترمومكانيكال بر تشكيل دوقلويي و رفتار ناهمسانگري برنج
حاجي زاده كريم(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت كامپوزيت چند لايه آلومينيومي...
يوسفيان راضيه(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغيير شكل داغ آلياژ تيتانيوم
نظرعلي پور سومالي هادي(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود قابليت فرم‌پذيري ورق كششي DC04 از طريق تحليل اثر پارامترهاي متالورژيكي و فرآيندي بر شكل پذيري آن
اميني علي(تاریخ دفاع: 1393/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار تغيير شكل و خواص مكانيكي فولاد خوش تراش AISl 12L14 در طي نورد داغ
محمودي ميمند جواد(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تركيب شيميايي و شرايط فورج داغ بر ريزساختار، خواص و خوردگي فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 321
عظيمي راد محمدابراهيم(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت آلومينيوم پوشش داده شده با تيتانيا توليد شده با فرآيند نورد تجمعي
معبادي امير(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر استحاله مارتنزيتي بر شكل پذيري ورق فولاد زنگ نزن آستنيتي و تعيين تجربي و عددي شكل پذيري آن
فتحي حجت اله(تاریخ دفاع: 1396/02/20) ، مقطع : دكتري
ارزيابي رفتار آلياژ آلومينيوم تحت تغيير شكل پلاستيك شديد به روش اكستروژن پيچشي و شبيه سازي آن بوسيله نرم افزار Abaqus
نوري مهران(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و شبيه‌سازي و مقايسه ريز ساختار و خواص مكانيكي آلومينيوم در روش اكستروژن متوالي
فرجي شوي توحيد(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شكل‌پذيري آلياژ AIMg6 به روش رسم نمودار حد شكل ‌دهي (FLD)
فلاح زاده ابرقوئي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1394/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و شبيه‌سازي و مقايسه ريز ساختار و خواص مكانيكي آلومينيوم در روش (HPT)
قائمي خياوي سينا(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و شبيه‌سازي مقايسه ريز ساختار و خواص مكانيكي فرآيند (ECAP) دو فلزي
هاشم آبادي علي(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين خواص مكانيكي و نمودار حد شكل دهي (FLD) ورق فولادي پنل كابين كاميون جديد ولوو
كيا كجوري بهنام(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اتصال دولايه غيرهمجنس با فرآيند فاز مايع گذرا
خروتي مهناز(تاریخ دفاع: 1394/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اعمال پوشش نانو ساختار دولايه TA/TAC به روش كندوپاش جريان مستقيم و تحليل ريزساختار و خواص مكانيكي آن
پولادي عباس(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير نفوذ عنصر پالاديوم بر خواص حافظه داري و سوپرالاستي سيته ي آلياژحافظه دار NiTi
خالقي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
توليد و مشخصه يابي نانوكامپوزيت آلومينيوم تقويت شده با ذرات اكسيدزيركونيوم به روش اتصال نورد تجمعي
سليمي عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مقدار آلومينا فشار و دماي تفجوشي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي متالورژي پودر آلومينيم...
يوسفي دستنائي افشين(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد كامپوزيت زمينه فلزي آلومينيوم به روش اكستروژن متوالي و بررسي خواص مكانيكي آن
نصرتي رضا(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تئوري تحليل فرايند خمكاري لوله ي كامپوزيتي با استفاده از نرم افزار آباكوس
تركي خوشكاونداني زهرا(تاریخ دفاع: 1395/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت ‌زمينه پليمري تقويت شده با الياف شيشه و نانو لوله كربني
آزادمنش ياسين(تاریخ دفاع: 1396/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي توزيع دما در حين نورد و شبيه‌سازي با نرم افزار آباكوس
صفا مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختاري كامپوزيت لايه‌اي آلومينيم ـ مس ـ روي توليد شده به روش ARB
محمدزاد صديق حامد(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي چقرمگي شكست كامپوزيت پليمري تقويت شده با الياف شيشه و نانو لوله كربن
سعادتي نسب محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير دما و زمان بر روي خواص مكانيكي آلومينيم 2024 پس از فرآيند اكستروژن در كانال زاويه دار
قياسوند حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير تغيير شكل پلاستيك شديد روي خواص نانو كامپوزيتهاي آلومينيم ـ گرافن
بحري اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار اتصال لحيم كاري سخت نفوذي يكسان فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده A564 – 630 (17-4PH)
مرادي محمدجواد(تاریخ دفاع: 1399/07/14) ، مقطع : دكتري
سنتز نانو كامپوزيت هاي تيتانيوم گرافن و بررسي خواص مكانيكي آن
موسوي نژاد سيد محمد(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو كامپوزيت هاي تيتانيوم گرافن و بررسي خواص مكانيكي آن
موسوي نژاد سيد محمد(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شرايط مختلف ريخته گري دقيق بر خواص و ريز ساختار آلياژ LM13
صدرالديني صادق(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص آنيزوتروپي فوم آلومينيوم سلول بسته تحت فشار استاتيكي در دماي محيط و زير صفر درجه
خضرزاده اميد(تاریخ دفاع: 1398/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي اتصالات الكتريكي كامپوزيتي Ag-SnO2 يا افزودني اكسيدي
عرب احمدي مريم(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Influence of cold-rolling reduction on retained austenite texture in cold-rolled and intercritically annealed TRIP-assisted steel
JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY(2011)
^اسماعیل عمادالدین, الف اکبر زاده, , ,
Anisotropy of Retained Austenite Stability during Transformation to Martensite in a TRIP–Assisted Steel
STEEL RESEARCH INTERNATIONAL(2013)
^اسماعیل عمادالدین, الف اکبر زاده, ,
Effect of solvents and dispersants on polyol synthesis of V–ZrSiO4 nanopigment stable suspension for ink application
JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH(2020)
9211187001, ^مرد علی یوسف پور*, ^اسماعیل عمادالدین, مریم حسینی زری, محسن خواجه امینیان
فولادسازی
(2017-08-23)
نانو مواد و مهندسی سطح
(2017-06-10)
شکل پذیری و کارپذیری فلزات ناپایداری پلاستیک و سیلان موضعی
(2013-11-01)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
ریز نمرات نهایی حضور، فعالیت کلاسی و آزمون پایانی درس آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد   (42 بار دانلود)
بازنشر فایل نمرات از هر طریق مجاز نمی باشد.
ریز نمرات پایانی درس ایستایی   (140 بار دانلود)
بازنشر فایل نمرات از هر طریق مجاز نمی باشد.
ریز نمرات پایانی درس طراحی و انتخاب مواد مهندسی   (56 بار دانلود)
بازنشر فایل نمرات از هر طریق مجاز نمی باشد.
ریز نمرات پایانی درس روشهای تولید (مهندسی صنایع)   (77 بار دانلود)
بازنشر فایل نمرات از هر طریق مجاز نمی باشد.
ریز نمرات حضور، فعالیت کلاسی، آزمونهای مستمر و میان ترم درس ایستایی   (183 بار دانلود)
بازنشر فایل نمرات از هر طریق مجاز نمی باشد.
ریز نمرات حضور، فعالیت کلاسی، آزمونهای مستمر و تحقیق درس روشهای تولید (مهندسی صنایع)   (77 بار دانلود)
بازنشر فایل نمرات از هر طریق مجاز نمی باشد.
ریز نمرات حضور، فعالیت کلاسی، آزمونهای مستمر و مطالعه موردی درس طراحی و انتخاب مواد مهندسی   (71 بار دانلود)
بازنشر فایل نمرات از هر طریق مجاز نمی باشد.
روشهای تولید   (330 بار دانلود)
فایل هندبوک درس کارپذیری   (283 بار دانلود)
دستورالعمل آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد   (316 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
شکل پذیری فلزات   (206 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی , گرایش : شکل دادن فلزات
مکانیک مواد   (194 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی , گرایش : مهندسی مواد و متالورژی
ایستایی/استاتیک   (270 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی , گرایش : مهندسی مواد و متالورژی
استاتیک و مقاومت مصالح   (254 بار دانلود)
رشته : مهندسی صنایع , گرایش : مهندسی صنایع

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، کیلومتر 5 سمنان-دامغان، روبروی پارک سوکان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
emadoddin@semnan.ac.ir
2367 98-23-3153+

فرم تماس