اسماعیل عمادالدین

درباره من

دکتر اسماعیل عمادالدین
image

دانشیار گروه آموزشی شکل دهی فلزات @ دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

اسماعیل عمادالدین دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، زمینه تخصصی: شکل دادن فلزات و تکسچر مواد دکترا: گرایش شکل دادن فلزات، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران. پایان نامه: تکسچر، خواص مکانیکی و فرم پذیری ورقهای فولاد TRIP کارشناسی ارشد: گرایش شناسایی، انتخاب و ساخت مواد فلزی، دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران. پایان نامه:بررسی سینتیک پیرسختی استاتیکی فولاد کم آلیاژی 12MnSi63 کارشناسی:گرایش شکل دادن فلزات، گروه مهندسی مواد، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. پایان نامه:مطالعه رفتار شکست مواد و آلیاژهای مهندسی...

  • آدرس سمنان، کیلومتر 5 سمنان-دامغان، روبروی پارک سوکان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
  • ایمیل ,
  • تلفن 2367 98-23-3153+
  • محقق گوگل پروفایل
  • اسکوپوس پروفایل
  • وبسایت https://emadoddin.profile.semnan.ac.ir

محقق گوگل

(1403/4/21)

استنادات

926

h-index

16

i10-index

24

مؤلفین همکار

14

اسکوپوس

(1403/4/22)

استنادات

691

مقالات

46

h-index

15

مؤلفین همکار

55

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1371-1375

کارشناسی

دانشگاه شیراز

مهندسی مواد- گرایش شکل دادن فلزات

1375-1377

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مواد- گرایش شناسایی و انتخاب مواد

1377-1376

دکترا

دانشگاه صنعتی شریف

مهندسی مواد- شکل دادن فلزات

تجارب

1396-1397

رئیس دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

دانشگاه سمنان

1390-1396

معاون آموزشی دانشکده مهندسی

دانشگاه سمنان

1392-1394

مدیر گروه مهندسی مواد

دانشگاه سمنان

1388-1390

معاون پژوهشی دانشکده مهندسی

دانشگاه سمنان

1387-1388

معاون دانشکده مهندسی

دانشگاه سمنان

مهارت ها

مطالعه، تحلیل و بررسی تکسچر مواد با نرم افزار OIM و TSL

مطالعه ساختار مواد با تکنیک EBSD

آموزش تخصصی و عمومی دوره کلید فولاد

عملیات ترمومکانیکی و نورد گرم فولادهای ابزار سردکار

ساخت و خواص لوله های کندانسور نیروگاه های بخار

اولویت های پژوهشی

فرآیند ترمومکانیکی فولادهای کم کربن، کم آلیاژی، پرآلیاژی، میکروآلیاژی، چند فازی و ...

متالورژی فیزیکی فولادهای چندفازی

شکل دهی و رفتار حالت نیمه جامد آلیاژهای آلومینیوم

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/04/18
Evaluation of Mechanical Properties and Structure of Al-1100 Composite Reinforced with ZrO2 Nanoparticles via Accumulative Roll-Bonding
Transactions of the Indian Institute of Metals(2016)
9112188004, ^احسان برهانی*, ^اسماعیل عمادالدین
Effect of retained austenite characteristics on fatigue behavior and tensile properties of transformation induced plasticity steel
MATERIALS & DESIGN(2011)
^اسماعیل عمادالدین
مطالعه شرایط فوم سازی در ساخت فوم تخلخل - بسته آلومینیومی به روش نورد تجمعی با استفاده از عامل تخلخل ساز TiH2
(2011)
^اسماعیل عمادالدین, ^علی حبیب الله زاده
Microhardness Distribution and Finite Element Method Analysis of Al 5452 Alloy Processed by Unconstrained High Pressure Torsion
JOURNAL OF MATERIALS RESEARCH AND TECHNOLOGY-JMR&T(2017)
9211188008, ^اسماعیل عمادالدین*
Functionally-Graded Shape Memory Alloy by Diffusion Annealing of Palladium-Coated NiTi Plates
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL(2017)
9121187003, ^محمد تجلی*, ^اسماعیل عمادالدین
Effect of martensitic transformation on springback behavior of 304L austenitic stainless steel
MATERIALS RESEARCH EXPRESS(2017)
9111187015, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی*, ^اسماعیل عمادالدین, باقر محمدصادقی
رفتار تغییر شکل پلاستیک دیسک های آلیاژ آلومینیوم 5452 تحت فرایند پیچش فشار بالای مقید نشده و تاثیر پارامترهای دور و فشارهای اعمالی بر شعاع بحرانی آنها
مجله علمی پژوهشی مهندسی ساخت و تولید ایران(2017)
9211188008, ^اسماعیل عمادالدین*
MANUFACTURING OF THE ALUMINUM METAL-MATRIX COMPOSITE REINFORCED WITH MICRO- AND NANOPARTICLES OF TIO2 THROUGH ACCUMULATIVE ROLL BONDING PROCESS (ARB)
REVIEWS ON ADVANCED MATERIALS SCIENCE(2018)
8911188010, ^اسماعیل عمادالدین, صدرالدین بهارنژاد*
An Experimental Study on Earing and Planar Anisotropy of Low Carbon Steel Sheets
World Applied Sciences Journal(2011)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین, ^فتح الله قدس
Investigation of direct extrusion channel effects on twist extrusion using experimental and finite element analysis
MEASUREMENT(2018)
9111188014*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^اسماعیل عمادالدین, Hyoung Seop Kim
Damping behavior of Al/SiCP multilayer composite manufactured by roll bonding
MATERIALS & DESIGN(2012)
^اسماعیل عمادالدین, ^محمد تجلی
Prediction of Damage Zone in Hot Forging Die and Suggesting Proper Heat Treatment for Improving Die Service Life
INTERNATIONAL JOURNAL OF DAMAGE MECHANICS(2012)
^اسماعیل عمادالدین
MANUFACTURE OF ALUMINUM CLOSED-CELL FOAM BY ARB PROCESS USING CaCO3 AS THE BLOWING AGENT
(2012)
^اسماعیل عمادالدین, ^علی حبیب الله زاده
Evaluation of palladium diffusion in Ti-Rich TiNi alloys
PHYSICA B-CONDENSED MATTER(2018)
9121187003, ^محمد تجلی*, ^اسماعیل عمادالدین, ^مریم مهری
Evaluation of Mechanical Properties and Structure of 1100-Al Reinforced with ZrO2 Nano-Particles via Accumulatively Roll- Bonded
Procedia Materials science(2015)
9112188004*, ^احسان برهانی, ^اسماعیل عمادالدین
Nanostructured TaC film deposited by reactive magnetron sputtering: Influence of gas concentration on structural, mechanical, wear and corrosion properties
CERAMICS INTERNATIONAL(2019)
9121187002, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی*, ^اسماعیل عمادالدین, فرزاد محبوبی, دکتر قمی
Effect of strain induced martensite on the deep drawing behavior of 304L steel: Simulation and Experiment
IRANIAN JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING(2019)
9111187015, باقر محمدصادقی*, ^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
The investigation of the mechanical properties of graded hightemperature shape memory Ti-Ni-Pd alloy
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2019)
9121187003, ^محمد تجلی*, ^اسماعیل عمادالدین, ^مریم مهری
Wettability and Biocompatibility of TaCx Films Deposited on AISI316L Stainless Steel: Effect of Methane Concentration
JOURNAL OF INORGANIC AND ORGANOMETALLIC POLYMERS AND MATERIALS(2020)
9121187002, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی*, ^اسماعیل عمادالدین, فرزاد محبوبی, قمی
Processing of Al/Al2O3 Composite Using Simple Shear Extrusion (SSE) Manufactured by Powder Metallurgy (PM)
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL(2020)
9318115002, ^اسماعیل عمادالدین*, ^فتح الله قدس
Effect of Cold Rolling on Annealing Behavior and Retained Austenite Characteristics of Multiphase CMnSi Steel
ISIJ INTERNATIONAL(2013)
^اسماعیل عمادالدین
Effect of solvents and dispersants on polyol synthesis of V–ZrSiO4 nanopigment stable suspension for ink application
JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH(2020)
9211187001, ^مرد علی یوسف پور*, ^اسماعیل عمادالدین, مریم حسینی زری, محسن خواجه امینیان
Transient Liquid Phase Bonding of 17‑4‑PH Stainless Steel Using Conventional and Two‑Step Heating Process
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL(2021)
9421187003, ^اسماعیل عمادالدین*, حمید امیدوار
The Joint Properties of A564-630 Stainless Steel Made by Transient Liquid Phase Bonding: Microstructural and Mechanical Strength Evaluation
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2020)
9421187003, ^اسماعیل عمادالدین*, حمید امیدوار
Interface Characterization and Formability of Two and Three-Layer Composite Sheets Manufactured by Roll Bonding
MATERIALS & DESIGN(2013)
^اسماعیل عمادالدین
Effects of Retained Austenite Characteristics on the Deep Drawability of TRIP-aided Steel Sheet
(2012)
^اسماعیل عمادالدین, ^علی حبیب الله زاده
بررسی رفتار سیلان و مکانیزم اصلاح ساختار ATI425 با ریزساختار اولیه مارتنزیتی در ناحیه‌ی دوفازی β/α و تک فازی β
مجله علمی پژوهشی مهندسی ساخت و تولید ایران(2021)
9218115003, ^اسماعیل عمادالدین*, سیدمهدی عباسی
The Effect of Simple Shear Extrusion on the Texture and Porosity Content of Al/Al2O3 Composites
Iranian Journal of Materials Forming (IJMF)(2022)
9318115002, ^فتح الله قدس*, ^اسماعیل عمادالدین
Effect of Initial Microstructure and Strain Rate on the Hot Deformation Behavior of ATI425 Alloy in Two-Phase α/β Region
JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE(2022)
9218115003, ^اسماعیل عمادالدین*, سید مهدی عباسی
Microstructure Evolution and Hot Deformation Behavior of Two Phase Titanium Alloy in α/β Region
Transactions of the Indian Institute of Metals(2022)
9218115003, ^اسماعیل عمادالدین*, سیدمهدی عباسی
Computational and Experimental Studies on the Effect Back Pressure on Twist Extrusion Process
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL(2021)
9111188014*, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^اسماعیل عمادالدین
Microwave-assisted polyol synthesis of V–ZrSiO4 nanoparticles and its use as a blue ceramic pigment
JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH(2022)
حسین حیدری, ^مرد علی یوسف پور*, ^اسماعیل عمادالدین, مریم زری, محسن خواجه امینیان
Deformation behavior and processing map of ATI 425 with initial lamellar microstructure
Metallurgical and Materials Engineering(2022)
9218115003, ^اسماعیل عمادالدین*, سیدمهدی عباسی
Evaluation of the performance of polystyrene nanoparticles as a collector for removal of silica from iron ore by reverse flotation
JOM(2023)
9621187002, ^اسماعیل عمادالدین, محمدرضا واعظی جز, ^حسن کوهستانی*
Simple Shear Extrusion of Al/Al2O3 Composite Prepared by Stir Casting and Hot Forging
METALS AND MATERIALS INTERNATIONAL(2023)
9318115002, ^فتح الله قدس*, ^اسماعیل عمادالدین
Effect of grain refinement on mechanical properties and sliding wear resistance of extruded Sc-free 7042 aluminum alloy
MATERIALS & DESIGN(2014)
^اسماعیل عمادالدین, مسعود امامی, ^عباس هنربخش رئوف
Study of texture, anisotropy and formability of cartridge brass sheet
JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS(2014)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین, ^احسان برهانی
Formability Behavior of Brass Alloy Sheet: the Role of Twins in Microstructure
RUSSIAN JOURNAL OF NON-FERROUS METALS(2014)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین, ^احسان اله شاهی
Manufacturing of copper foams through accumulative roll bonding (ARB) process: structure and damping capacity behavior
Canadian Metallurgical Quarterly(2014)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین
Angular Extrusion The Effect of Deformations Passes on the Extrusion Pressure
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE(2009)
علیرضا ایوانی, صادق احمدی, ^اسماعیل عمادالدین, س ولیپور, علی کریمی طاهری
Friction stir processing of 7075 Al alloy and subsequent aging treatment
TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA(2015)
^اسماعیل عمادالدین, ^محمد تجلی, ^احسان برهانی
بررسی خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم 5452 تحت فرآیند اکستروژن و فشارش متوالی (RUE)
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
بررسی خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 5452 تحت فرآیند پیچش فشار بالا (HPT)
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^اسماعیل عمادالدین
اثر نرخ کرنش بر ارتفاع کشش فولاد زنگ نزن آستنیتی 304L از طریق آزمایش گنبدی
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, باقر محمد صادقی
بررسی تأثیر ضخامت و عملیات حرارتی آنیلینگ در دماهای مختلف بر روی AlMg6 خواص مکانیکی آلیاژ
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^اسماعیل عمادالدین, ^فتح الله قدس, ابوالفظل غلام زاده
بررسی خواص ساختاری و مکانیکی نانو کامپوزیت ZrO2 تولید شده بوسیله فرایند اتصال نورد تجمعی
چهارمین کنفرانس بین المللی مواد مهندسی و متالورژی و نهمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه ریخته ­گران ایران(2015-11-10)
^احسان برهانی, ^اسماعیل عمادالدین
تاثیر پارامتر دما بر اتصال دونمونه فولاد زنگ نزن آستنیتی وتیتانیوم
شانزدهمین کنفرانس ملی جوش وبازرسی و پنجمین کنفرانس ملی آزمایش های غیر مخرب(2015-12-22)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین
بررسی اتصال فولاد زنگ نزن به تیتا نیوم با لایه واسط MBF20 از طریق فرآیند فاز مایع گذرا
International conference on science and Engineering(2015-12-01)
^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین
بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی بر روی تبلور مجدد دینامیکی فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 321 در عملیات فورج داغ
سمپوزیم فولاد 94(2016-02-23)
9111188008, ^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, وحید حسن بیگی, ابراهیم روشنایی, علی شفیعی
لایه نشانی پالادیم روی آلیاژ حافظهدار NiTi به روش پرتوی الکترونی
شانزدهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2016-02-16)
9121187003, ^محمد تجلی, ^اسماعیل عمادالدین, دکتر مریم مهری
اثر نرخ کرنش بر منحنی حد شکل دهی و رفتار شکست فولاد زنگ نزن آستنیتی 304L
دهمین همایش مشترک و پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن مهندسی مواد و متالورژی و انجمن علمی ریخته گری ایران(2016-11-08)
9111187015, ^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, باقر محمدصادقی
تئوری تحلیل فرآیند خمکاری لوله های کامپوزیتی با استفاده از نرم افزار ABAQUS
سیزدهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران(2016-11-08)
9311188002, ^اسماعیل عمادالدین, ^فتح الله قدس
بررسی تاثیر مقدار آلومینا بر ریزساختار و خواص مکانیکی کامپوزیت های Al/Al2O3 ساخته شده به روش پرس داغ
کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران(2017-01-25)
9312188004, ^اسماعیل عمادالدین*, حمیدرضا بهاروندی
تاثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و خواص سوپر آلیاژ N155
دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی(2023-11-28)
سوده حسنی بزمین ابادی*, ^اسماعیل عمادالدین, ^فتح الله قدس
مقایسه ویژگی های آستنیت باقیمانده در فولادهای TRIP بینیتی و چند فازی
سمپوزیوم فولاد 87(2009-03-03)
^اسماعیل عمادالدین, ^علی حبیب الله زاده
بررسی قابلیت فرم پذیری کشایی فولاد TRIP بینیتی (BT) و چندفازی (MPT)
دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالوژی ایران و جامعه ریخته گران ایران(2008-11-18)
^اسماعیل عمادالدین, ^علی حبیب الله زاده
بررسی اثر ویژگی های آستنیت باقیمانده بر قابلیت کشش عمیق ورق های نورد سرد و آنیل شده TRIP فولاد
چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران(2008-12-03)
^اسماعیل عمادالدین, ^علی حبیب الله زاده
اثر فشار گرم بر فریت در فولاد میکروآلیاژی وانادیم –تیتانیم دار با کربن متوسط
سمپوزیوم فولاد 84(2006-02-28)
^علی حبیب الله زاده, ^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی
تأثیر درصد تخلخل و در صد فلز خورانی بر کربورایزینگ قطعات متالورژی پودر
پنجمین همایش ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی(2001-03-21)
^عباس هنربخش رئوف, ^اسماعیل عمادالدین
تاثیر ویژگی های آستنیت باقی مانده بر رفتار خستگی فولاد TRIP
چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی وجامعه علمی ریخته گران ایران(2010-11-15)
^اسماعیل عمادالدین
تاثیر دما و زمان آستمپرینگ بر ویژگی های آستنیت باقی مانده و خواص مکانیکی فولادهای TRIP
چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی وجامعه علمی ریخته گران ایران(2010-11-15)
^اسماعیل عمادالدین
بررسی اثر شرایط نورد بر ریزساختار، بافت کریستالی و فرم پذیری ورق AZ31 منیزیم
نهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران(2010-02-08)
^اسماعیل عمادالدین
رابطه بین کرنش لودرز و مقدار آستنیت باقی مانده در فولادهای TRIP
سمپوزیوم فولاد 89(2011-03-01)
^اسماعیل عمادالدین
مقایسه رفتار مکانیکی میلگردهای Ck45 تحت فرآیندهای برنشینگ و کشش با روش اجزا محدود
پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران(2011-10-12)
^اسماعیل عمادالدین
اثر پاسهای نورد بر توزیع ذرات عامل تخلخل ساز در فوم سازی به روش نورد تجمعی
پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران(2011-10-12)
^اسماعیل عمادالدین, ^علی حبیب الله زاده
بررسی ریزساختار و خواص آلیاژ آلومینیوم 7075 تحت فرآیند اصطکاکی اغتشاشی
پنجمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران(2011-10-12)
^اسماعیل عمادالدین, محسن کاظمی نژاد, ^محمد تجلی
بررسی شکل و ساختار حفره های تولید شده در فوم سازی به روش نورد تجمعی با استفاده از دو عامل تخلخل ساز کربنات کلسیم و هیدرید تیتانیم
دهمین همایش ملی-دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی(2011-09-07)
^اسماعیل عمادالدین, ^علی حبیب الله زاده
مقایسه تنش های پسماند میلگردهای Ck45 تحت فرآیندهای برنشینگ و کشش با روش اجزا محدود
دهمین همایش ملی-دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی(2011-09-07)
^اسماعیل عمادالدین
ارزیابی وضعیت رقابتی صنعت فولاد ایران در بازارهای بین المللی
سمپوزیوم فولاد 88(2010-03-02)
وحید میرابیان, سید مهام الدین طباطبائی, ^اسماعیل عمادالدین, صونا معجونی
بررسی تاثیر عملیات حرارتی بر نانو ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 7075 تحت فرآیند اصطکاکی اغتشاشی
پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گران ایران_x001D_(2011-10-25)
^اسماعیل عمادالدین, محسن کاظمی نژاد, ^محمد تجلی
بررسی تاثیر تیتانیم و زیرکونیم بر خواص کششی و خواص سایشی آلیاژ آلومینیوم 7042
چهاردهمین سمینار ملی مهندسی سطح(2013-10-08)
^اسماعیل عمادالدین, مسعود امامی, ^عباس هنربخش رئوف
تاثیر افزایش عوامل جوانه زا (حاوی Ti و Zr) و عملیات حرارتی بر ریزساختار وخواص کششی آلیاژ آلومینیوم 7042
دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران و انجمن علمی ریخته گری ایران(2013-10-30)
نوید عطایی, مسعود امامی, ^اسماعیل عمادالدین, جعفر راثی زاده, ^عباس هنربخش رئوف
بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر شکل دهی روی رفتار تغییر شکل داغ فولاد زنگ نزن آستنیتی AISI 321
سمپوزیوم فولاد 93(2015-02-24)
^اسماعیل عمادالدین, ^حمیدرضا محمدیان سمنانی, وحید حسن بیگی, ابراهیم روشنایی
بررسی تاثیر تغییر نرخ کرنش و اصطکاک بر قابلیت شکل پذیری ورقهای کششی DC04 مورد استفاده در بدنه خودرو
سمپوزیوم فولاد 93(2015-02-24)
^اسماعیل عمادالدین
تاثیر انجام اکستروژن مستقیم بلافاصله پس از اکستروژن پیچشی بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 1100
دومین همایش ملی مهندسی مواد(2015-02-05)
^حمیدرضا محمدیان سمنانی, ^اسماعیل عمادالدین
تاثير عمليات حرارتي بر ريزساختار و خواص سوپرآلياژ N155
حسني بزمين ابادي سوده(تاریخ دفاع: 1402/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سرعت چرخش و زمان نگه داري شانه ابزار بر استحكام و رفتار شكست فرايند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي زائده اي آلياژ آلومينيوم شده ARB1050
گل محمدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير سرعت چرخش و زمان نگه داري شانه ابزار بر استحكام و رفتار شكست فرايند جوشكاري اصطكاكي اغتشاشي نقطه اي زائده اي آلياژ آلومينيوم شده ARB1050
گل محمدي فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر عمليات نيتروژن دهي پلاسمايي بر خواص متالورژيكي فولاد 6959/1
ملكي عباس(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و مشخصه يابي اتصالات الكتريكي كامپوزيتي Ag-SnO2 يا افزودني اكسيدي
عرب احمدي مريم(تاریخ دفاع: 1399/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير ريزساختار اوليه بر رفتار تغيير شكل گرم و منحني هاي سيلان آلياژ ATI425
مهدوي رشيد(تاریخ دفاع: 1401/06/05) ، مقطع : دكتري
بررسي خواص آنيزوتروپي فوم آلومينيوم سلول بسته تحت فشار استاتيكي در دماي محيط و زير صفر درجه
خضرزاده اميد(تاریخ دفاع: 1398/04/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شرايط مختلف ريخته گري دقيق بر خواص و ريز ساختار آلياژ LM13
صدرالديني صادق(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو كامپوزيت هاي تيتانيوم گرافن و بررسي خواص مكانيكي آن
موسوي نژاد سيد محمد(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز نانو كامپوزيت هاي تيتانيوم گرافن و بررسي خواص مكانيكي آن
موسوي نژاد سيد محمد(تاریخ دفاع: 1398/04/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و ريزساختار اتصال لحيم كاري سخت نفوذي يكسان فولاد زنگ نزن رسوب سخت شونده A564 – 630 (17-4PH)
مرادي محمدجواد(تاریخ دفاع: 1399/07/14) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير تغيير شكل پلاستيك شديد روي خواص نانو كامپوزيتهاي آلومينيم ـ گرافن
بحري اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير دما و زمان بر روي خواص مكانيكي آلومينيم 2024 پس از فرآيند اكستروژن در كانال زاويه دار
قياسوند حسين(تاریخ دفاع: 1397/11/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي چقرمگي شكست كامپوزيت پليمري تقويت شده با الياف شيشه و نانو لوله كربن
سعادتي نسب محمدرضا(تاریخ دفاع: 1396/11/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي خواص مكانيكي و ريز ساختاري كامپوزيت لايه‌اي آلومينيم ـ مس ـ روي توليد شده به روش ARB
محمدزاد صديق حامد(تاریخ دفاع: 1396/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي توزيع دما در حين نورد و شبيه‌سازي با نرم افزار آباكوس
صفا مهدي(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و بررسي خواص مكانيكي كامپوزيت ‌زمينه پليمري تقويت شده با الياف شيشه و نانو لوله كربني
آزادمنش ياسين(تاریخ دفاع: 1396/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير فرايند اكستروژن برشي ساده بر ريزساختار ، شكل پذيري و خواص مكانيكي كامپوزيت آلومينيم / آلومينا تهيه شده به روش متالورژي پودر
ذبيحي ماجد(تاریخ دفاع: 1402/07/17) ، مقطع : دكتري
تئوري تحليل فرايند خمكاري لوله ي كامپوزيتي با استفاده از نرم افزار آباكوس
تركي خوشكاونداني زهرا(تاریخ دفاع: 1395/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير پراكنده سازها بر سنتز نانو جوهرسراميكي پايه زيركني به روش پلي يول و پلي يول تقويت شده با ميكروويو
حيدري حسين(تاریخ دفاع: 1401/09/27) ، مقطع : دكتري
بررسي تاثير پراكنده سازها بر سنتز نانو جوهرسراميكي پايه زيركني به روش پلي يول و پلي يول تقويت شده با ميكروويو
حيدري حسين(تاریخ دفاع: 1401/09/27) ، مقطع : دكتري
توليد كامپوزيت زمينه فلزي آلومينيوم به روش اكستروژن متوالي و بررسي خواص مكانيكي آن
نصرتي رضا(تاریخ دفاع: 1396/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير مقدار آلومينا فشار و دماي تفجوشي بر ريز ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت هاي متالورژي پودر آلومينيم...
يوسفي دستنائي افشين(تاریخ دفاع: 1395/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و مشخصه يابي نانوكامپوزيت آلومينيوم تقويت شده با ذرات اكسيدزيركونيوم به روش اتصال نورد تجمعي
سليمي عليرضا(تاریخ دفاع: 1394/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نفوذ عنصر پالاديوم بر خواص حافظه داري و سوپرالاستي سيته ي آلياژحافظه دار NiTi
خالقي فاطمه(تاریخ دفاع: 1397/07/18) ، مقطع : دكتري
اعمال پوشش نانو ساختار دولايه TA/TAC به روش كندوپاش جريان مستقيم و تحليل ريزساختار و خواص مكانيكي آن
پولادي عباس(تاریخ دفاع: 1398/07/15) ، مقطع : دكتري
اتصال دولايه غيرهمجنس با فرآيند فاز مايع گذرا
خروتي مهناز(تاریخ دفاع: 1394/11/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين خواص مكانيكي و نمودار حد شكل دهي (FLD) ورق فولادي پنل كابين كاميون جديد ولوو
كيا كجوري بهنام(تاریخ دفاع: 1395/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و شبيه‌سازي مقايسه ريز ساختار و خواص مكانيكي فرآيند (ECAP) دو فلزي
هاشم آبادي علي(تاریخ دفاع: 1395/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و شبيه‌سازي و مقايسه ريز ساختار و خواص مكانيكي آلومينيوم در روش (HPT)
قائمي خياوي سينا(تاریخ دفاع: 1394/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شكل‌پذيري آلياژ AIMg6 به روش رسم نمودار حد شكل ‌دهي (FLD)
فلاح زاده ابرقوئي ابوالفضل(تاریخ دفاع: 1394/12/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي و شبيه‌سازي و مقايسه ريز ساختار و خواص مكانيكي آلومينيوم در روش اكستروژن متوالي
فرجي شوي توحيد(تاریخ دفاع: 1394/12/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي رفتار آلياژ آلومينيوم تحت تغيير شكل پلاستيك شديد به روش اكستروژن پيچشي و شبيه سازي آن بوسيله نرم افزار Abaqus
نوري مهران(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر استحاله مارتنزيتي بر شكل پذيري ورق فولاد زنگ نزن آستنيتي و تعيين تجربي و عددي شكل پذيري آن
فتحي حجت اله(تاریخ دفاع: 1396/02/20) ، مقطع : دكتري
بررسي ساختار و خواص مكانيكي كامپوزيت آلومينيوم پوشش داده شده با تيتانيا توليد شده با فرآيند نورد تجمعي
معبادي امير(تاریخ دفاع: 1393/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تركيب شيميايي و شرايط فورج داغ بر ريزساختار، خواص و خوردگي فولاد زنگ نزن آستنيتي AISI 321
عظيمي راد محمدابراهيم(تاریخ دفاع: 1393/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار تغيير شكل و خواص مكانيكي فولاد خوش تراش AISl 12L14 در طي نورد داغ
محمودي ميمند جواد(تاریخ دفاع: 1393/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهبود قابليت فرم‌پذيري ورق كششي DC04 از طريق تحليل اثر پارامترهاي متالورژيكي و فرآيندي بر شكل پذيري آن
اميني علي(تاریخ دفاع: 1393/10/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
يزدان مهر صديقه(تاریخ دفاع: 1393/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
واشقاني فراهاني مريم(تاریخ دفاع: 1392/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
سينكاكريمي محمد(تاریخ دفاع: 1392/12/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
اعظمي جهرمي مهسا(تاریخ دفاع: 1392/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تغيير شكل داغ آلياژ تيتانيوم
نظرعلي پور سومالي هادي(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
طهماسبي محمد(تاریخ دفاع: 1388/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
معصومي محمد(تاریخ دفاع: 1388/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
محمدطاهري علي(تاریخ دفاع: 1389/03/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت كامپوزيت چند لايه آلومينيومي...
يوسفيان راضيه(تاریخ دفاع: 1391/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر عمليات ترمومكانيكال بر تشكيل دوقلويي و رفتار ناهمسانگري برنج
حاجي زاده كريم(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت فوم مسي به روش ARBو بررسي ساختار و خواص آن
اسدي زيدآبادي محمود(تاریخ دفاع: 1391/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي شكل پذيري لوله هاي ضدزنگ در فرايند كشش لوله از لوله هاي بادرز
خداداد عرفان(تاریخ دفاع: 1390/04/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ويژگيهاي اشيت باقي مانده بر رفتار خستگي فولاد
ابارشي مهدي(تاریخ دفاع: 1389/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت فوم تخلخل بسته فلزي
فتحي حجت اله(تاریخ دفاع: 1390/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير عمليات حرارتي بر روي نانو ساختار و خواص مكانيكي
غلامي سياوش(تاریخ دفاع: 1390/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت كامپوزيت هوشمند آلومينيوم / تيتانيوم نيكل و بررسي رفتار مكانيكي
باقري آنچويه سعيد(تاریخ دفاع: 1390/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي و مقايسه كشش سرد و عمليات بر رفتار خستگي فولاد
مختاري موغاري مهدي(تاریخ دفاع: 1390/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تغيير فرم سرد اوليه بر خواص پوشش نانو متريك مس اعمال شده روي فولاد كم كربن
طاهريان محمد(تاریخ دفاع: 1390/07/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Influence of cold-rolling reduction on retained austenite texture in cold-rolled and intercritically annealed TRIP-assisted steel
JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY(2011)
^اسماعیل عمادالدین, الف اکبر زاده, , ,
Anisotropy of Retained Austenite Stability during Transformation to Martensite in a TRIP–Assisted Steel
STEEL RESEARCH INTERNATIONAL(2013)
^اسماعیل عمادالدین, الف اکبر زاده, ,
Microwave-assisted polyol synthesis of V–ZrSiO4 nanoparticles and its use as a blue ceramic pigment
JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH(2022)
حسین حیدری, ^مرد علی یوسف پور*, ^اسماعیل عمادالدین, مریم زری, محسن خواجه امینیان
نانو مواد و مهندسی سطح
نانو مواد و مهندسی سطح
فولادسازی
فولادسازی
شکل پذیری و کارپذیری فلزات ناپایداری پلاستیک و سیلان موضعی
شکل پذیری و کارپذیری فلزات ناپایداری پلاستیک و سیلان موضعی

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
شکل پذیری فلزات   (592 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی , گرایش : شکل دادن فلزات
مکانیک مواد   (605 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی , گرایش : مهندسی مواد و متالورژی
ایستایی/استاتیک   (708 بار دانلود)
رشته : مهندسی مواد و متالورژی , گرایش : مهندسی مواد و متالورژی
استاتیک و مقاومت مصالح   (720 بار دانلود)
رشته : مهندسی صنایع , گرایش : مهندسی صنایع

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان، کیلومتر 5 سمنان-دامغان، روبروی پارک سوکان، دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
emadoddin@semnan.ac.ir
2367 98-23-3153+

فرم تماس